Privacy Policy

Privacy Policy

Privacyverklaring voor éénmanszaak Pure Cycling met maatschappelijke zetel te 8830 Gits, Bruggesteenweg 118 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemeingen onder het nummer 0810.934.549

In een positie als verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Artikel 1 - Privacyverklaring

Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken.  In onderhavig document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

 

Artikel 2 - Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uitdrukkelijk vereist is tot uitoefening van het desbetreffende takenpakket.

Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via: info@purecycling.be

 

Artikel 3 - Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld.  Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam, adresgegevens, geboortedatum, taal, laatste bezoek, type abonnement, historiek bezoeken en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks ingevuld wanneer u uw account eigenhandig aanmaakt in ons systeem, of wanneer u reeds eerder toestemming gaf bij overname van uw gegevens uit een ander systeem.  Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende toestemming.

 

Artikel 4 - Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig.

Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden
Bij aanmaak van  uw persoonsgegevens worden deze verzameld met onderstaande doeleinden:


- om de aangekondigde lessen via email kenbaar te maken en u zo een permanente dienstverlening omtrent de lessen te kunnen geven
- om u in te lichten indien bepaalde lessen door omstandigheden niet zouden doorgaan
- om u kenbaar te maken wanneer u doorschuift van onze reservelijst naar de effectieve lijst van deelnemers voor een les
- om te voldoen aan de wettelijke vereisten
- in het kader van relatiebeheer en beheer van ledendossiers

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

 

Artikel 5 - Doorgifte van persoonsgegevens

De onderneming verbindt zich er toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming.
Naast kennisname door interne medewerkers die daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn kunnen onderstaande derde partijen eveneens kennis nemen van de vereiste persoonsgegevens:

- Accountantsbureau
- Fiscale consultancy
- ICT dienstverleners
- Overheden en ander dienstverleners

 

Artikel 6 - Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken.
Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wettelijk verplichte termijnen bewaard.

 

Artikel 7 - Rechten van de betrokkene

Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd.
Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.

- Recht op inzagedoor uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

- Recht op verbeteringdoor uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegevens steeds laten verbeteren of vervolledigen.  
U heeft via uw eigen login en paswoord toegang tot uw eigen gegevens kan deze zelf aanpassen. Indien u wenst dat dit door ons gebeurd, volgt een aanpassing op eenvoudig verzoek.

- Recht op wissingdoor uitoefening van dit recht kan u indien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.

- Recht op beperking van de verwerkingdoor uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag te verbetering loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

- Recht op overdraagbaarheiddoor uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.

- Recht op intrekking van de toestemmingdoor uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet.

Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecificeerd in artikel 2.
Bovendien kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd.